Բժիշկներին

Հղիների հերպես/հղիության պեմֆիգոիդը (pemphigoid gestationis, herpes gestationis) մաշկի հազվագյուտ ինքնաիմուն հիվանդություն է, որը բնութագրվում է ուժգին քորով և բշտիկներով, որոնք առաջանում են միայն հղիության ընթացքում:

Ակտինոմիկոզ (Անուշ Գոմցյան)

Թերթաձեվ բշտախտ եվ նրա կլինիկական ձեվերը Թերթաձև բշտախտը (ԹԲ; էքսֆոլիատիվ բշտախտ; pemphigus foliaceus) ներվերնամաշկային աուտոիմուն մաշկախտերի ամենաչարորակ կլինիկական ձևերից է, որը բնորոշվում է մաշկի տարածուն ախտահարումով, զարգացման դրամատիզմով, դեսմոսոմների անդրթաղանթային (դեսմոգլեին-1, դեսմոկոլին) և պլակինային (դեսմոպլակին) գլիկոպրոտեինների դեմ շրջանառող IgG-ինքահակամարմինների արտադրությամբ [1, 2]։ ԹԲ-ն առաջին անգամ նկարագրել է Պ. Կազենավեն 1844 թ.-ին [1-3]։ Հիվանդության առաջնելույթը դիտարկվում

Էրիթրոդերմիայի ախտորոշման ժամանակակից մոտեցումները Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ներածություն Էրիթրոդերմիայի վերաբերյալ աշխատանքները սահմանափակ են, իսկ ախտորոշման ալգորիթմ, որպես այդպիսին, գոյություն չունի։ Կան, անշուշտ, համապատասխան ախտանիշներ- տարբերանշաններ, համապատասխան հետազոտություններ, որոնք բավարար չեն ախտորոշման և առավել ևս տարբերակիչ ախտորոշման համար։ Բանն այն է, որ կլինիկական ախտորոշման ճշգրտությունը 50%-ից ավելին չէ (չի համապատասխանում վերջնական ախտորոշմանը

Սնեդդոնուիլ-Կինսոնի սուբկորնեալ պուստուլոզ Սահ­մա­նու­մը Սնեդդոն-Ուիլ­կին­սո­նի են­թաեղ­ջե­րա­յին պուս­տու­լո­զը (ՍՈ­ՒԵՊ, subcorneal pustular dermatosis Sneddon—Wil­kin­son) հեր­­պե­սան­ման ներ­վեր­նա­մաշ­կա­յին մաշ­կախ­տե­րի շար­քի` մաշ­­կի խրոնիկական կրկնվող հի­վան­դութ­յուն է։ ­Հա­ճախ հի­վան­դա­նում են կա­նայք 30–60 տա­րե­կա­նում։ Կլի­նի­կան ՍՈ­ՒԵՊ-ը դրսևորվում է են­թաեղ­ջե­րա­յին, մոնոմորֆ, ոչ մեծ չա­փե­րի (մինչև 1,5 սմ տ­րա­մագ­ծով), մա­կե­րե­սա­յին ձևաբանական տարրերով` ֆլիկտեններով (թառամած ծած­կով, շճա­թա­րա­խա­յին պա­րու­նա­կութ­յամբ բշտեր, ո­րոնք չո­րա­նում են` ա­ռա­ջաց­նե­լով կեղևներ, ո­րոնց

Բնորոշումը Դյու­րին­գի հեր­պե­սան­ման մաշկաբորբը (ԴՀՄ, dermatitis her­petiformis Duhring, ա­ռա­ջին ան­գամ նկա­րագ­րել է Լ. Դյուրինգը 1884-ին) ձեռք­բե­րո­վի ինքնաի­մուն են­թա­վեր­նա­մաշ­կա­յին բշտա­յին մաշ­կախտ է (ԻԵԲՄ), ո­րը, որ­պես օ­րենք, զար­գա­նում է գլյու­տենզ­գա­յուն էն­տե­րո­պա­թիա­յով տա­ռա­պող ան­ձանց շրջանում և բ­նո­րոշ­վում է յո­դի պատ­րաս­տուկ­նե­րի նկատ­մամբ գերզ­գա­յու­նութ­յամբ, բուն մաշ­կի պտկի­կա­յին շեր­տում IgA-հա­­կա­մար­մին­նե­րի հա­տի­կա­յին նստե­ցու­մով և այլն [22, 23, 153, 155]։ Հա­մա­ճա­րա­կա­բա­նութ­յու­նը ԴՀՄ-ն հա­ճախ

Գծային Ig-A մաշկախտ Բնորոշումը Գծա­յին IgA-բշտա­յին մաշ­կախ­տը (գծա­յին IgA-հի­վան­դութ­յուն) ձեռք­բե­րո­վի ինքնաի­մուն են­թա­վեր­նա­մաշ­կա­յին բշտա­յին մաշ­կախտ է (ԻԵԲՄ), ո­րը բնո­րոշ­վում է դեր­մո-է­պի­դեր­մալ միա­վոր­ման շրջա­նում՝ հիմքային թա­ղան­թի ամ­բողջ եր­­կայն­քով IgA-հա­կա­մար­մին­նե­րի հա­մա­սեռ և գ­ծա­յին կու­տա­­կու­մով  [5, 54, 142, 173]: Հա­մա­ճա­րա­կա­բա­նութ­յու­նը Ա­ռա­ջին ան­գամ գծա­յին IgA-բշտա­յին մաշ­կախ­տը նկա­րա­գըր­վել է 1901-ին, սա­կայն որ­պես ինք­նու­րույն հի­վան­դութ­յուն հեր­պե­սան­ման մաշ­կախ­տե­րից ա­ռանձ­նաց­վել է 1979-ին [127, 129]:

Բնորոշումը Սպիա­ցող պեմ­ֆի­գոի­դը (ՍՊ, pemphigoid cicatricalis, լոր­ձա­­թա­ղանթ­նե­րի բա­րո­րակ պեմ­ֆի­գոիդ) խրոնիկական, ոչ լիար­ժեք ախ­տա­դա­դար­նե­րով ըն­թա­ցող աու­տոի­մուն ենթա­վեր­նա­մաշ­կա­յին բշտա­յին մաշ­կախտ է (ԱԵԲՄ), ո­րը դրսևորվում է մաշկի (բշտի­կաբշ­տա­յին տարրեր, նրանց տեղում` ատ­րո­ֆիկ սպի­ներ) և լորձաթաղանթների  (85% դեպ­քե­րում, խոր բշտեր, է­րո­զիվ-խո­ցա­յին տարրեր, սպիա­կան-կպու­մա­յին օ­ջախ­ներ) ախտահարումով [122–124]։ ՍՊ-ն ի­մու­նաախ­տա­բա­նո­րեն բնո­րոշ­վում է հիմքային թա­ղան­թի եր­կայն­քով IgG-հա­կա­մար­մին­նե­րի նստե­ցու­մով (ու­ղիղ ԻՖՌ) և ա­մե­նա­տար­բեր

Սահ­մա­նու­մը Լևե­րի բշտա­յին պեմ­ֆի­գոի­դը (ԼԲՊ, bullous pemphigoid Le­ver, ոչ ականթո­լի­տիկ բշտախտ և այլն, 1953-ին եզ­րույթն ա­ռա­ջար­կել է Վ. Լևե­րը` ա­ռանձ­նաց­նե­լով հա­սա­րակ պեմ­ֆի­գու­սից) ձեռք­բե­րո­վի աու­տոի­մուն են­թա­վեր­նա­մաշ­կա­յին բշտա­յին մաշ­կախտ է (ԱԵԲՄ), ո­րը ի­մու­նաձևա­բա­նո­րեն բնո­րոշ­վում է հիմքային թա­ղան­թի եր­կայն­քով  IgG­-հա­կա­մար­մին­նե­րի (IgG4-են­թա­դաս) և կոմպ­լե­մեն­տի C3-բա­ղադ­րի­չի գծա­յին նստեցումով  [5, 16, 17, 52, 108, 155]: Հա­մա­ճա­րա­կա­բա­նութ­յու­նը ԼԲՊ-ն աու­տոի­մուն բշտա­յին մաշկախտնե­րի մեջ

1 2 3
Մուտք գործել

Չունե՞ք հաշիվ:
Scroll to Top