Հիվանդներին

Ընդհանուր տեղեկատվություն, խորհուրդներ հիվանդներին Բնորոշումը Սկլերոդերմիան բազմագենային ժառանգմամբ (նշանակալի են COL1A2 գենի պոլիմորֆիզմները, որոնք կոդավորում են I տիպի կոլագենի արտադրությունը, ինչպես նաև HLA-DR2-, A3-, B7-հակածինները և այլն), բազմապատճառագիտական, բազմաախտածագումնային խրոնիկական հիվանդություն է, որի հիմքում շարակցական հյուսվածքի ինքնաիմուն ախտահարումն է: Տարբերում ենք սկլերոդերմիայի համակարգային և սահմանափակ ձևերը։ Համակարգային սկլերոդերմիա Համակարգային սկլերոդերմիան (ՀՍ) բազմահամակարգային հիվանդություն է, որի

Ինչպես կանխել ցելյուլիտի առաջացումը ու նվազեցնել ռիսկը Ցելյուլիտը սովորաբար մաշկի սուր վարակական (հաճախ ստրեպտոկոկային կամ ստաֆիլոկոկային բնույթի) կամ վնասվածքային (կտրվածքներ, քերծվածքներ, այրվածքներ, արևայրուկներ, ցրտահարություն, մեղուների և այլ միջատների խայթոցներ) ախտաբանությունից հետո զարգացող մաշկի և ենթամաշկային ճարպաշարակցական հյուսվածքի չնեկրոտիզացվող բորբոքումն է։ Չբարդացած ցելյուլիտը դրսևորվում է մաշկի կարմրությամբ, այտուցով, ցավով և ախտահարված շրջանի տաքությամբ։ Բարդացման մասին են

Խորհուրդներ էկզեմայով հիվանդներին Ծանոթացե´ք էկզեմայի մասին տեղեկատվությանը Ծանոթացե´ք էկզեմայի մասին տեղեկատվությանը։ Այն Ձեզ կօգնի ճիշտ կենսաձև վարել, տեղեկացված որոշումներ կայացնել բուժման կուրսերի և բուժական մոտեցումների վերաբերյալ, ժամանակին խուսափել հիվանդության սրացումներից։ Պաշտպանեք Ձեր մաշկն արևի ճառագայթներից Պաշտպանեք Ձեր մաշկն արևի ճառագայթներից, քանի որ էկզեմայի դեպքում Ձեր մաշկը գերզգայունանում է նրանց հանդեպ։ Շատ կարճ ժամանակահատված արևի տակ

Ընդհանուր տեղեկատվություն, Խորհուրդներ հիվանդներին Բնորոշումը Օջախային մազաթափությունը (ՕՄ) մազերի լիակատար կամ մասնակի կորուստն է և կամ նոսրացումը։ ՕԱ-ն բազմապատճառագիտական և բազմաախտածագումնային խրոնիկական հիվանդություն է, որի զարգացման հիմքում կարևորագույն նշանակություն ունեն ժառանգական նախատրամադրվածությունը և ինքնաիմուն մեխանիզմները։ ՕՄ-ի ժառանգական նախատրամադրվածության մասին են վկայում հիվանդների ընտանեկան կուտակումը (պրոբանդների 4-24%-ը), մոնոզիգոտ երկվորյակների շրջանում ՕՄ-ի առաջացման մեծ հավանականությունը, ինքնաիմուն, ատոպիկ

Ընդհանուր տեղեկատվություն Բնորոշումը  Պարապսո­րիա­զային հիվանդությունները (ՊՊՀ, “les parapsoriasis”) մաշկի լիմֆոպրոլիֆերատիվ բնույթի հետերոգեն խրոնիկական (տևում է ամիսներ և տարիներ) հիվանդություններ են, որոնք բնորոշվում են գերազանցապես իրանին և պրոքսիմալ վերջույթների (բազուկներ և ազդրեր) ծալիչ մակերեսներին պսորիազանման տարրերի (նուրբ թեփուկներով ծածկված, ոչ հստակ եզրագծերով բծեր, մաշկից փոքր-ինչ բարձր հանգույցիկներ, վահանակներ և այլն) առաջացումով (դեմքը, գլխի մազածածկ մասը, ափերը և ներբանները գրեթե երբեք չեն ախտահարվում), հաճախ

Սովորական բշտախտ Ընդհանուր տեղեկատվություն Բնորոշումը Սո­վո­րա­կան բշտախ­տը (ՍԲ, հա­սա­րակ բշտախտ, հա­սա­րակ պեմ­ֆի­գուս, pemphigus vulgaris, հուն. pem­phix՝ կա­թիլ) մաշ­կի և լոր­ձա­թա­ղանթ­նե­րի ձեռք­բե­րո­վի, խրո­նիկական, ան­­շե­ղո­րեն հա­րա­ճուն աու­տոի­մուն հի­վան­դութ­յուն է, որն ար­տա­հայտ­վում է միա­վոր­վե­լու և հա­մընդ­հան­րաց­ման մի­տում ցու­ցա­բե­րող ներ­վեր­նա­մաշ­կա­յին-վեր­հի­մա­յին բշտե­րի ա­ռա­ջա­ցու­­­­­մով։ ՍԲ-ն ի­մու­նաախ­տա­բա­նո­րեն բնո­րոշ­վում է բջջա­յին ադ­հե­զիա­յի յու­րա­հա­տուկ մո­լե­կուլ­նե­րի (կադ­հե­րին­նե­րի դա­սի դես­­մո­սոմ­նե­րի տար­թա­ղան­թա­յին գլի­կոպ­րո­տեին­ներ՝ ԴՍԳ-1 և ԴՍԳ-3) հան­դեպ IgG-հա­կա­մար­մին­նե­րի

Ընդհանուր տեղեկատվություն Բնորոշումը Կարմիր գայլախտը (ԿԳ, lupus erythematodes, էրիթեմատոզ) կոլագենոզների խմբի ինքնաիմուն հիվանդություն է։ ԿԳ-ի 2 կլինիկական ձև ենք տարբերում՝ սուր (համակարգային կարմիր գայլախտ) և խրոնիկական (մաշկային կարմիր գայլախտ)։ Համակարգային կարմիր գայլախտը բազ­մա­պատ­ճա­ռա­գի­տա­կան, բազ­մաախ­տա­ծա­գում­նա­յին, բազ­մա­հա­մախ­տա­նի­շա­յին, բազմագենային ժառանգմամբ, հա­րա­ճուն ըն­թաց­քով, շա­րակ­ցա­կան հյուս­ված­քի հա­մա­կար­գա­յին ինքնաիմուն հի­վան­դութ­յուն է, ո­րը բնո­րոշ­վում է սե­փա­կան բջիջ­նե­րի (ա­ռա­ջին հեր­թին նրանց կո­րի­զա­յին բա­ղադ­րիչ­նե­րի)

Ռոզացեան (վարդագույն կամ կարմիր կորյակներ, acne rosacea, gutta rosacea, կելտերի մակընթացություններ, չինական ռեստորանների համախտանիշ և այլն) ակնեանման մաշկախտերի խմբի խրոնիկական, կրկնվող, հարաճուն ընթացքով հիվանդություն է, կոնստիտուցիոն անգիոնևրոզի դրսևորում (անոթների նյարդավորման խախտման, արտարիոլների ռեֆլեկտոր սպազմի և վենուլների կորովության նվազման հետևանքով զարգացող արյան պերիֆերիկ շրջանառության անբավարարություն)։ Ռոզացեան բնորոշվում է դեմքի մաշկի անոթային կառույցների առաջնային ախտահարումով և բուժման

Ընդհանուր դրույթներ Անվիճելի է, որ դեմքի մաշկն արտաքին ծածկույթների ամենանշանակալի հատվածն է, որի դերը մարդկային փոխհարաբերություններում դժվար է գերագնահատել։ Մաշկի հաղորդակցական և գեղագիտական գործառույթների, անձի վերաբերյալ նախնական տպավորության ձևավորման հիմքում ընկած է նախևառաջ դեմքի մաշկի ազդեցությունը։ Վերջինիս ախտահարումը խստորեն ներգործում է հիվանդի հոգեհուզական վիճակի վրա՝ հանդիսանալով մաշկաբանական-կոսմետոլոգիական օգնության դիմելու ամենահաճախակի պատճառներից մեկը։ Կորյակային հիվանդությունը (ԿՀ)

Ընդհանուր տեղեկատվություն Բնորոշումը Պսորիազային հիվանդությունը (ՊՀ) բազմապատճառագիտական, բազմաախտածագումնային, իմունաիրազեկ բջիջներով (T-լիմֆոցիտներ, դենդրիտային բջիջներ և այլն) և ֆիզիոլոգիական ակտիվ նյութերով (ցիտոկիններ, քեմոկիններ և այլն) միջնորդավորված, մաշկի խրոնիկական ինքնաիմուն բորբոքային հիվանդություն է, որը բնորոշվում է կերատինոցիտների պրոլիֆերատիվ և տարբերակման գործընթացների խախտումով, վերնամաշկում CD4+- և CD8+-T-լիմֆոցիտների, նեյտրոֆիլների ու մոնոցիտների, իսկ բուն մաշկում` CD11c+ դենդրիտային բջիջների ներսփռումով, դերմալ նեոանգիոգենեզով։

1 2
Մուտք գործել

Չունե՞ք հաշիվ:
Scroll to Top