Առաքելությունը

«Պրոֆ. Հ.Ա. Քալամքարյանի անվան մաշկավեներաբանության եվ մաշկի օպտիկական ախտորոշման ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպություն

Общественная организация«ассоциация дерматовенерологии и оптической диагностики кожи им. Проф. А.А. Каламкаряна»

«Association of dermatovenereology and skin optical diagnostics after prof. H.A. Kalamkaryan» non-governmental organization

«Պրոֆ. Հ.Ա. Քալամքարյանի անվան մաշկավեներաբանության եվ մաշկի օպտիկական ախտորոշման ասոցիացիա» ՀԿ-ի գործունեության նպատակները․

Պրոֆ. Հ.Ա. Քալամքարյանի անվան մաշկավեներաբանության և մաշկի օպտիկական ախտորոշման ասոցիացիա» ՀԿ-ի (ՔՄՄՕԱԱ) հիմնական նպատակներն են`

 • միավորել բժշկական, գիտական և գործնական ընդհանուր հետաքրքրություններ ունեցող և միջդիսցիպլինային գործունեություն իրականացնող մասնագետներին (մաշկավեներաբաններ, դերմատոօնկոլոգներ, գինեկոլոգներ, սեքսոպաթոլոգներ, բժիշկ-կոսմետոլոգներ, դերմատոսկոպիստներ, տրիխոսկոպիստներ և այլն),
 • նպաստել գիտական, գործնական և փորձարարական մաշկավեներաբանության զարգացմանը,
 • զարգացնել ՀՀ-ում արդի չափանիշներին համապատասխան մաշկավեներաբանական ծառայությունը:

 Խնդիրները

Շարադրյալ նպատակների իրականացման նպատակով ՔՄՄՕԱԱ-ն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լուծում է գիտական, ուսումնական, կլինիկական, հրատարակչական, երիտասարդական ներուժի հավաքագրման, անդամակցության և ֆինանսական գործունեության կանոնակարգման հետևյալ խնդիրները՝

Ուսումնական գործունեություն

 • աջակցել և գործուն մասնակցություն ունենալ մաշկավեներաբանության և հարակից մասնագիտությունների գծով պետական ծրագրերի իրականացմանը և առողջապահական համակարգի բարեփոխումների գործընթացին,
 • մասնագիտական և շարունակական կրթության բարձրացման նպատակով համագործակցել ԵՊԲՀ-ի մասնագիտական և շարունակական կրթության կենտրոնի և այլ ուսումնական հաստատությունների նույնանուն կենտրոնների հետ,
 • աջակցել մասնագիտական ուսումնական համակարգի հիմնախնդիրների կազմակերպմանը,
 • աջակցել ուսումնական պլանների, ծրագրերի և դասավանդման մեթոդների ստեղծման և թարմացման գործընթացին,
 • գտնել և օգնել մաշկավեներաբանության հանդեպ հետաքրքրություն դրսևորող շնորհալի ուսանողներին՝ մասնագիտական ճիշտ ընտրություն կատարելու նպատակով։

Գիտական գործունեություն

 • պլանավորել և իրականացնել մաշկավեներաբանական բժշկագիտական հետազոտություններ,
 • մասնագիտական հանրությանը ծանոթացնել մաշկավեներաբանության մեջ ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մեթոդների հետ,
 • թարգմանել և ներդնել չափորոշիչներ (ստանդարտներ, ուղեցույցներ, գայդլայններ և այլն, այն է՝ մաշկային և վեներական հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման վերաբերյալ թեզիսային բնույթի աշխատանքներ, կատարում է մասնագետը),
 • ստեղծել և ներդնել գործելակարգեր (պրոտոկոլներ, այն է՝ մաշկային և վեներական հիվանդությունների պատճառագիտության, ախտածագման, կլինիկայի, ախտորոշման և բուժման վերաբերյալ համալիր աշխատանքներ, կատարում է մասնագետների խումբը),
 • դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման նպատակով հայցել ՀՀ և արտերկրի հայ և արտասահմանցի բարերարների ու հովանավորների աջակցությունը, մասնակցել դրամաշնորհային մրցույթներին,
 • մասնագետների վարկանիշի բարձրացման նպատակով բժշկական և հասարակական միջավայրերում համապատասխան գործունեություն իրականացնել (տե′ս ստորև),
 • կազմակերպել ցուցահանդեսներ,
 • կազմակերպել մրցույթներ,
 • կազմակերպել դասախոսություններ,
 • կազմակերպել կլոր սեղաններ (հարակից մասնագետների խորհրդատվություն, փորձի փոխանակում և այլն),
 • կազմակերպել գիտաուսումնական սեմինարներ,
 • կազմակերպել գիտաուսումնական սիմպոզիումներ,
 • կազմակերպել գիտագործնական հանրապետական կոնֆերանսներ,
 • կազմակերպել գիտագործնական միջազգային կոնֆերանսներ։

 

Կլինիկական գործունեություն և մարզային առողջապահության զարգացում

 • աջակցել ախտորոշման և բուժման նոր և նորագույն կլինիկական տեխնոլոգիաների ներդրմանը,
 • աջակցել ապացուցողական բժշկության սկզբունքների զարգացմանը,
 • աջակցել հիվանդությունների կանխարգելման ծրագրերի մշակմանը,
 • աջակցել հասարական առողջության զարգացման ծրագրերի մշակմանը,
 • մարզային առողջապահության ոլորտի զարգացման և խթանման նպատակով կազմակերպել կլինիկական այցեր դեպի ՀՀ հեռավոր մարզեր (համապատասխան մասնագիտական խմբերի ստեղծում և այլն)։

 Համագործակցություն

 • ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կապեր ստեղծել և համագործակցել ՀՀ և արտերկրի բժշկական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձանց հետ (պետական, ոչ պետական և հասարակական միջազգային բժշկական և ոչ բժշկական կառույցներ, հարակից մասնագիտական բժշկական գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններ),
 • կապեր ստեղծել և համագործակցել ՀՀ և արտերկրի բժշկական գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց հետ (առողջապահության համակարգի ճանաչված մասնագետներ և այլն),
 • ստեղծել միջդիսցիպլինային խմբեր։

Հրատարակչական գործունեություն

 • աջակցել հրատարակչական գործունեության իրականացմանը,
 • աջակցել մասնագիտական բարձրտեղեկատվական նյութերի ձեռքբերմանը, հանրամատչելի հոդվածների հրատարակմանը,
 • աջակցել ուսումնամեթոդական ձեռնարկների հրատարակմանը,
 • աջակցել ուսումնական ձեռնարկների հրատարակմանը,
 • աջակցել դասագրքերի հրատարակմանը,
 • աջակցել այլ գիտակրթական նյութերի հրատարակմանը,
 • էլեկտրոնային և ոչ էլեկտրոնային ԶԼՄ-ներում իրականացնել հրատարակչական գործունեություն:

 Երիտասարդական ներուժի ներգրավում

 • ՄՄՕԱ-ի աշխատանքներին, ինչպես նաև հասարակական գործունեության իրականացման նպատակով ներգրավել երիտասարդ բժիշկների, հայցորդների և ասպիրանտների, կլինիկական օրդինատորների, ուսանողների և այլ շահառուների,
 • նպաստել երիտասարդ բժիշկների մասնագիտական հետաքրքրությունների զարգացմանը,
 • աջակցել երիտասարդ բժիշկների կողմից իրականացվող գիտահետազոտական աշխատանքներին։

 Անդամակցակցության խթանման և ֆինանսական գործունեություն

 • աջակցել, խրախուսել և զարգացնել անդամակցության գործընթացը, ստեղծել ասոցիացիայի անդամների տվյալների բազա և մշտապես թարմացնել այն,
 • հավաքագրել անդամավճարներ,
 • հսկողություն իրականացնել ասոցիացիայի ֆինանսական միջոցների վրա,
 • ֆինանսական հնարավոր աղբյուրների հետ արդյունավետ ‎ֆինանսական քաղաքականություն վարել,
 • ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ստեղծել իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող ոչ առևտրային կազմակերպություններ,
 • ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնել արտաքին տնտեսական գործունեություն,
 • ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ (ստացված շահույթը չի բաշխվում անդամների միջև՝ ամբողջությամբ ուղղվելով միայն ՀԿ կանոնադրական նպատակներին),
 • ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և սույն կանոնադրությամբ իրականացնել այլ գործունեություն, որն արգելված չէ գործող օրենսդրությամբ։

 Բժիշկների և հիվանդների շահերի պաշտպանության և բարեգործական գործունեություն

 • պաշտպանել բժիշկների, ասոցիացիայի անդամների, ինչպես նաև հիվանդների իրավունքներն ու շահերը,
 • ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնել բարեգործական գործունեություն (բարեգործական միջոցառումների կազմակերպում և այլն)։
Մուտք գործել

Չունե՞ք հաշիվ:
Scroll to Top