Association of dermatovenereology and skin optical diagnostics after prof. H.A. Kalamkaryan

Clinical Case

Propose a topic for discussion

АГАМЯН ТАТЕВИК

Էրիթեմատոզ բծեր, միաձուլվող հանգույցիկներ

Красный плоский лишай

Гладкие, плоские, с блестящей поверхностью и пупковидным вдавлением папулы, местами сливающиеся в мелкие бляшки

Ագրեսիվ ֆոլիկուլյար ախտահարում

բիծ, հանգուցիկ, վահանիկ, հանգույց

Մանկական քորպտիկ (ստրոֆուլյուս, prurigo nodularis)։

Վարդագույն-կապտավուն ներսփռված կիսագնդաձև եզակի ամուր համակազմվածքի բունմաշկային բորբոքային լենտիկուլյար-նումուլյար հանգույցիկներ, մակերեսին առանց վեզիկուլաների, ներբաններին` չեզրագծված գունատ վարդագույն բծեր։

Գուժերո-Կարտոյի միաձուլվող և ցանցային պապիլոմատոզ (Confluent and reticulated papillomatosis Gougerot and Carteaud)

Բծեր, ինչպես նաև մանր, մոնոմորֆ, կարմրաշագանակագույն, խմբավորված հանգույցիկներով ձևավորված վահանակներ (հիպերպրոլիֆերատիվ կերատինիզացիա), որոնց կենտրոնական շրջանում հանգույցիկները խիտ են, իսկ ծայրամասային գոտում` ավելի նոսր (ցանցի տպավորություն է ստեղծվում)։

Մանրվահանակային (վագրանման) պարապսորիազ

Վերին և ստորին վերջույթներին, կրծքին, որովայնին, մեջքին դիտվում են տարբեր չափերի, թույլ ներսփռված, բաց վարդագույն-դեղնավուն-նուրբ սաղմոնագույն, հստակ գծագրված, թեթևակիորեն թեփոտվող կլորավուն-օղակաձև մոնոմորֆ բծեր, որոնք տարածվում են, սակայն ծայրամասային աճի, ուստի և միաձուլման հակում չեն ցուցաբերում։

Базально-клеточный рак

Имеется одиночный узел красного цвета .

UPCOMING EVENTS