Eczena of the face

Զարուհի Կեոմբեջյան
26.06.2020
Ընդհանուր տվյալներ
A 35 year old woman.
Կյանքի և հիվանդության անամնեզ
The patient complains about itchy redness of the skin. If you have it on your face and scrarch it, it will lead to red patches. The patient's skin states that irritation is caused by exposure to detergents and by emotional stress.
Հիվանդի գանգատները
Changes of skin surface -itchy, red, dry, and inflamed skin rash.Cracked skin that may bleed.
Առաջնային ձևաբանական տարրեր
pruritus, eczematous lesions, xerosis and lichenification.
Երկրորդային ձևաբանական տարրեր
Non
Ցանի տեղակայումը
across the cheeks and chin.
Եղունգների և մազերի ախտահարումը
Non
Լաբորատոր, հյուսվածաբանական, գործիքային, դերմատոսկոպիական և այլ հետազոտությունների տվյալներ
There is no specific test used to diagnose eczema, a visual exam of skin. Acute lesions, erythema, exudation, papules, vesiculopapules, scales.
Դիֆերենցիալ ախտորոշում
Contact dermatitis, Seborrheic dermatitis, Prurigo simplex, Scabies, Miliaria.
Նախնական ախտորոշումը
There is no specific test used to diagnose eczema, a visual exam of skin. Acute lesions, erythema, exudation, papules, vesiculopapules, scales.
Վիտամինոթերապիա
sedating agents such as hydroxyzine (Atarax).
Տեղային բուժումը
1% hydrocortisone cream is the preferred option. 2.Topical calcineurin inhibitors( they are nonsteroidal medications, they do not cause thinning of the skin. They can safely be used around the eyes and on the eyelids). 3. Phototherapy uses a device to emit ultraviolet B (UVB) light onto the skin, which reduces itching and inflammation, boosts the production of vitamin D.
Մուտք գործել

Չունե՞ք հաշիվ:
Scroll to Top