Acne keloidalis nuchae

Հարություն Սիմոնյան
28.10.2020
Ընդհանուր տվյալներ
A 20-year-old black man is presented for evaluation of a severe rash on his neck.
Կյանքի և հիվանդության անամնեզ
His family history is negative for a similar condition.
Հիվանդի գանգատները
His condition was first noted approximately 2 years ago and has recently increased in severity. He complains of intermittent tightness, pain, and drainage associated with the rash.
Առաջնային ձևաբանական տարրեր
Flocked and merged papules and pustules.
Երկրորդային ձևաբանական տարրեր
Plaques and keloidal scarring
Ցանի տեղակայումը
Posterior site of the neck
Եղունգների և մազերի ախտահարումը
None
Լաբորատոր, հյուսվածաբանական, գործիքային, դերմատոսկոպիական և այլ հետազոտությունների տվյալներ
Examination reveals multiple firm papules and plaques on his posterior scalp and neck.
Դիֆերենցիալ ախտորոշում
The differential diagnosis includes folliculitis secondary to bacterial infection, especially Staphylococcus, which needs to be excluded. In bacterial folliculitis, the pustular or papular response is more widely distributed across the entire scalp and does not localize to the nape of the neck.
Նախնական ախտորոշումը
Acne keloidalis nuchae
Վիտամինոթերապիա
1.Prevention Encourage those with AKN to avoid any causes of mechanical irritation to the posterior hairline: no plucking, pulling or close haircutting in the region, with recommended daily brushing of the area to lift hairs that may be regrowing into the surface of the skin. 2.Noninflamed papules-topical cortical steroid such as betamethasone diproprionate 0.05% 3.Inflamed papules-topical clindamycin, oral tetracycline 4.In order to reduce the bulk of scar tissue,it would be helpful to perform intralesional injection of triamcinolone
Տեղային բուժումը
Մուտք գործել

Չունե՞ք հաշիվ:
Scroll to Top